Menüü

Vaata ka: alkoinfo.ee / hiv.ee

Väär- ja kuriteod

Väärteod on Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse (NPALS) paragrahvide kohaselt:
 • § 151 – Narkootilise ja psühhotroopse aine ebaseaduslik käitlemine väikeses koguses (edasiandmise eesmärgita) – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Selle paragrahvi sihtrühm on kogu elanikkond.

 Missugused on karistused narkootikumide omamise ja müümise eest? 

Narkootikumidega seotud kuriteod on Karistusseadustikus (KarS) ette nähtud teod, mis ründavad sellist kaitstavat õigushüve, nagu rahva tervis. Narkootikumidega seotud kuriteod on Karistusseadustiku paragrahvide kohaselt:
 • § 183 – Narkootilise ja psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseaduslik käitlemine (väike on selline kogus ainet, millest piisab joobeks vähem kui kümnele inimesele. Käitlemine tähendab edasiandmist või vahendamist, valdamist, omamist, valmistamist). Narkootilise või psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseadusliku edasiandmise või vahendamise, selle ebaseadusliku valmistamise, omandamise või valdamise eest edasiandmise eesmärgil, samuti selle väikeses koguses üle riigipiiri toimetamise eest süstemaatiliselt –
  karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
 • § 184 – Narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine (suur kogus on aine hulk, mis põhjustab joovet kümnele või enamale inimesele. Käitlemine tähendab sedasama, mis eelmiseski paragrahvis) – karistatakse ühe- kuni kümneaastase vangistusega.
 • § 185 – Narkootilise ja psühhotroopse aine edasiandmine nooremale kui kaheksateistaastasele isikule – karistatakse kuni viieaastase vangistusega.
 • § 186 – Narkootilise ja psühhotroopse aine ebaseaduslikule tarvitamisele kallutamine – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
 • § 187 – Alaealise kallutamine narkootilise ja psühhotroopse aine ja muu uimastava toimega aine ebaseaduslikule tarvitamisele – karistatakse ühe- kuni kümneaastase vangistusega.
 • § 188 – Unimaguna, kanepi ja kokapõõsa ebaseaduslik kasvatamine – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
 • § 189 – Narkootilise ja psühhotroopse aine levitamise ettevalmistamine – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
 • § 190 – Narkootilise ja psühhotroopse aine ning nende lähteaine käsitlemise, arvestuse ja aruandluse nõuete rikkumine – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. 
Karistuse määramisel lähtub kohus mitmetest asjaoludest, näiteks:
 • kas teo toimepanemine on korduv (inimene on juba varem selliseid tegusid toime pannud ja teda on selle eest ka karistatud);
 • kas tegu on toime pandud isikute grupi poolt;
 • kas tegu sooritati suure varalise kasu saamise eesmärgil;
 • kas tegu pandi toime kuritegeliku ühenduse poolt.

Lisaks on kohtul õigus arvestada individuaalselt mitmeid karistust kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid. 

Karistusseadustiku teistes alajaotustes on kirjeldatud ka mõningaid muid narkootikumidega seotud kuritegusid:
 • narkootiliste ainetega seotud kuriteod, mis pole otseselt narkootikumidega seotud: näiteks § 199 lg2 p2 – narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine vargus – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega; § 200 lg2 p2 – narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine röövimine – karistatakse kolme- kuni viieteistaastase vangistusega.

 

Uuendatud 26.02.2016.