Menüü

Vaata ka: alkoinfo.ee / hiv.ee

Uued psühhoaktiivsed ained

Kõige keerulisem grupp narkootilisi ja psühhotroopseid aineid kannab nime uued psühhoaktiivsed ained (inglise keeles new psychoactive substances, lühendatult NPS).

Keeruline on nende ainete õiguslik määratlus, kuna kõik neist ei kuulu keelatud ainete nimekirja ja keeruline on ka nende mõju tervisele, kuna tihti puudub teave nende toime, eriti pikemaajalisel tarbimisel.

Kõige lihtsamalt öeldes on uute psühhoaktiivsete ainete puhul tegemist narkootilist joovet tekitavate ainetega, mis imiteerivad enamlevinud, nn klassikalisi aineid.

Toime järgi võib need jaotada rühmadesse, millest olulisemad on:

 • sünteetilised kannabinoidid (näit. JWH-018), mis mõjuvad sarnaselt tuntud kanepitoodetele (hašiš, marihuaana, hašišiõli);
 • sünteetilised simulandid (näit. mefedroon), mis mõjuvad sarnaselt amfetamiini või kokaiiniga;
 • sünteetilised hallutsinogeenid (näit. 25B-NBOMe), mille mõju on sarnane tuntud hallutsinogeenidele (LSD).

Uusi aineid sünteesitakse illegaalsetes laborites pidevalt – näiteks aastal 2014 jõudis Euroopa turule 101 uut ainet. Paraku ei jõua pädevad asutused piisava kiirusega kontrollida selliste ainete ohtlikkust ning lisada neid kontrollitavate ainete nimekirjadesse. Seepärast tekibki ajavahemik, mil mõni aine on mõnda aega kuskil riigis n-ö kontrollimatu ehk mõnede tõlgenduste järgi legaalne. Sellest tõsiasjast tingituna kasutavadki paljud selliste ainete levitajad ingliskeelset terminit legal high ehk tõlgituna – legaalne joove.

Kui õiguslikus mõistes see nii ongi, siis tegelikkuses ei ole teada selle aine mõju tarvitaja tervisele. Siinkohal ongi paslik rõhutada, et juriidilise vastutuse eest on võimalik peitu pugeda, aga vastutus oma elu ja tervise eest on vältimatu.

Selline õigusliku regulatsiooni mõningane segadus võimaldabki selliste ainete levitajatel tegutseda tunduvalt vabamalt kui keelatud ainete levitajatel, kes peavad oma tegevust varjama. Uusi aineid pakutakse internetis ja mõnedes riikides lausa tänaval kioskites. Need on pakitud väga pilkupüüdvalt ja välja mõeldud kaubamärginimed on põnevad ja naljakad, seega atraktiivsed.

Paraku on teada selliste ainete valmistamisest nii mõndagi mõtlemapanevat. Näiteks telliti Hiinast uut sünteetilist ainet, mis oli vedelal kujul ja nii segati seda ühes Euroopa riigis ristikheinaga. Segamiseks kasutati segumasinat. Seda sama, mida tavaliselt ehitusplatsidel. Segatud mass kuivatati ühe suure garaaži põrandal ja pühiti põrandaharjadega kühvlitele ja seejärel asuti pakkima. Jättes esteetika ja sanitaar-epidemioloogilised asjaolud kõrvale, oli tulemuseks tarbijale mõeldud segu, mis eri pakkide või dooside lõikes on väga erineva kangusega. Ühes laboratoorses uuringus leiti sarnastest pakenditest kuni kaks korda erineva toimeaine sisaldusega ehk kangusega toodet. See on oluline risk tarbijate elule ja tervisele.

Veel üheks riskiks on teadmatus, kas etiketile kirjutatud nimetus vastab ka sisule. Eestis kiputakse kõiki sünteetilisi kannabinoide nimetama esimesena turule jõudnud tootenime kohaselt „Spice’iks“. Tegelikult on tegemist vaid teatud määral sarnaste ainetega, mille toime iseloom, tugevus ja ohtlikkus võib erineda väga palju.

Kõige suuremaks probleemiks tuleb pidada aga seda, kui keegi juhtub saama sellisest uuest ainest üledoosi. Kiirabi ei suuda pelgalt patsiendile peale vaadates probleemi põhjusest aru saada ning ka juuresolijate selgitused mingitest kummalistest tootenimetustest ei pruugi kiirabi jaoks abiks olla.

Uute psühhoaktiivsete ainete keemilised ainerühmad

Enamik uusi psühhoaktiivseid aineid kuulub mõne keemilise ainerühma alla. Allolevad on peamised rühmad:

 • Fenetüülamiinid (phenethylamines)
  Näiteks PMMA, 2C-I, 2C-D, 4-MA, MDDM, TMA-2. Fentüülamiini põhikuju on amfetamiinidele omane, kuid selle molekulile uute gruppide lisamisega saab mitmekülgsemaid aineid nagu MDMA ja meskaliin.
 • Trüptamiinid (tryptamines)
  Ained, mis siia alla kuuluvad on 4-HO-DET, 5MeO-DMT, AMT, 5-MeO-DALT. Trüptamiinide kuju on sarnane serotoniiniga. Oma olemuselt on siia alla kuuluvad ained LSD-laadsed hallutsinogeenid.
 • Piperasiinid (piperazines)
  Siia alla kuuluvad näiteks mCPP, BZP, Vanoxeine. Piperasiinide keemilisse gruppi kuuluvaid aineid levitatakse sageli MDMA pähe, kuid tegelikkuses neil sarnane mõju puudub.
 • Katinoonid (cathinones)
  Siia alla kuuluvad näiteks mefedroon, metüloon, MDPV, 4-FMC, bk-MDMA. Katinoone tuntakse „vannisoolade“ nime all. Levitatakse ecstasy alternatiivina.
 • Sünteetilised kannabinoidid (synthetic cannabinoids)
  Kõige tuntum selle rühma aine on nn Spice, kuid siia kuluvad ka näiteks JWH-018, JWH-203, JWH-251, RCS-4 ja mitmed teised ained. Sünteetilised kannabinoidid on mitmekülgsed keemilised ühendid, mis aktiviseerivad kannabinoidi retseptorid ja vallandavad neurotransmitterite vabanemise ajus.

Lisaks on veel teisigi ainerühmi ning ka uusi psühhoaktiivseid aineid, mis ei kuulu ühegi suurema keemilise ainerühma alla.

Mis on Eestis legaalne ja mis on kontrollitud?

 • Ametliku määratluse kohaselt nimetatakse uueks aineks sellist, mis ei ole kontrollitud ÜRO 1961. a narkootiliste ainete ja 1971. a psühhotroopsete ainete aasta konventsioonidega, kuid mis võivad kujutada ohtu rahvatervisele sarnaselt, kui mainitud konventsioonides käsitletud ained (Nõukogu otsus 2005/387/JHA).
 • Mitmed uued psühhoaktiivsed ained on Eestis juba lisatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ja nende käitlemine ilma vastava loata on seadusega keelatud. Muudatused narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjas avaldatakse Riigi Teatajas ning teavitusena Ravimiameti veebilehel uudiste rubriigis (http://www.ravimiamet.ee/uudised).
 • Uue psühhoaktiivse aine puudumine narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjast ei tähenda, et antud aine on ohutu inimese tervisele.

 

Lisatud 02.11.2015.